Home | Foreign exchange rate quotes | HS codes Contact us

COOPERATION | CHINA BUSINESS SURVEY | MUST HAVE GREEN TEA  | TEA UNION | OVERSEAS CENTERS


 

THE PRICE LIST OF HERB TEA

Fast acce retrieval of products

Page

Name of products

1 Roselle (Mei gui qie); Chinese Globeflower Flower (Jin lian hua); Hong Qiao mei; San chi (San qi hua); Herbaceous peony (Shao yao hua); Balsam pear (Ku gua); Dwarf Lilyturf (Mai dong); Fruit of wolf berry  (Gou qi); Red rose (Mei gui hua); Amaranth (Qian ri hong) ; Osmanthus (Gui hua); Boat-fruited Scaphium Seed (Pang da hai); Lily flower (Bai he) ; Rhizomatic of Lily (Bai he pian); Wild Honey suckle (Jin yin hua); Honey suckle (Jin yin hua); Hunan wild chrysanthemum (Xiang ju)
2 Jade butterfly (Yu hu die); Camomile (Yang gan ju); Carnation (Kang nai xin); Thamnoia vermicularis         (Bai xue cha); Glossy ganoderma (Ling zhi); Myosotis  sylvatica(Wu wang wo); Pan ax ginseng (Jiao gu lan); Azalea flower (Du juan hua); Hong xue cha; Luo han guo; Hang chrysanthemum (Hang bai ju); chrysanthemum (Gong ju); Lotus leaf (He ye); Cassia seed (Jue ming zi); Bamboo leaf (Zhu ye cha);
3 Ginseng flower (Ren shen hua); Jasmine flower (Mo li hua); Violet (Zi luo lan); Peppermint (Bo he); Jin zhan hua; Lavender (Xun yi cao); Peach blossom (Tao Hua); Mao yan mei; Lemon grass (Ning meng cao); Sweet  chrysanthemum leaf (Tian ju ye ); Wilsonii (Ci wu jia); Horsewhip grass (Ma bian cao); Sweet tea (Tian Cha); Lemon (Ning meng pian); Astragals (Huang qi);
4 Rosemary (Mi die xiang); Broadleaf holly leaf (Xiao ku ding); Tea flower (Cha hua); Bodhi (Pu Ti); Herba lycopodii (Shen jin cao); Japanese ardisia herb (Ai di cha); Jade leaf gold flower (Yu ye jin hua); Balsam pear reed    (Ku Jin gan lai); Seven color chrysanthemum (Qi Cai ju); Epimedium (Yin Yang Huo);Common selfheal fruit-spike (Xia Ku qiu); Poria cocos Wolf  (Fu Ling); Ge Qing pian; Maize tassel (Yu Mi xu); Fern leaf hedge (Feng Wei cao);
5 Henon bamboo leaf  (Dan Zhu ye); Plantaginaceae (Che Qian cao); White jade ginseng flake (Bai Yu shen pian);Insect droppings tea (Chong Shi cha); Citrus aurantium var (Dai Dai cha); Folium mori (Sang Ye); The bark of eucommia(Du Zhong); Golden cypress (Huang Bai); Artemisia apiacea (Qing Hao); Liaoxiang bamboo leaf (Liao Xiang zhu ye); The root of straight ladybell(Sha Shen); Fructus chaenomelis (Mu Gua); Cordate houttuynia (Yu Xing cao);
6 Radix polygonati officinalis ginseng(Yu Zhu shen); Magnolia (Yu Lan hua); Linden tea(duan Shu hua); Cassia Angostifolia (Xie ye); Zingiber officinale(Sheng jiang); Ginko tea (Yin xing); Aloe folia (Lu hui); Acorus Calamus (Chang pu); Strong impotence grass (Zhuang yang cao); Useful Kidney seeds (Yi sheng zi); Mandarin duck seeds (Yuan yang zi); A mouthful bell (Yi kou zhong); Medusa flower (Xue lian hua); Purple perilla(zi su); The tuber of elevated gastrodia (Tian ma);
7 Songaria cynomorium herb (Suo yang); The fruit of glossy privet (Nv zhen zi); Papaya seeds (Mu gua zi); Luo shi teng; Salvia Miltiorrhiza(Danshen); Chinese angelica (dang gui); Deng xin cao; Mansudae fruit (Wan shou guo); Eto has no roots (Wu gen teng); Blood three seven(Xue san qi); Application List Eto (Gou teng); Turnjujube (Guai zao); Malva (Jin kui); Heart of lotus seed (Lian zi xin); Liquorice (Gan cao);
8 Sweet almond; Dried lily bulb; Burdock Root; Radix Astragalus; Flos Rosae Rugosae; Cassia Seed(juemingzi); Bitter buckwheat(kuqiao); Potentilla anserina; Dried jujube; Astragalus menbranaceus; Lonicera japonica; Arecanut(bin lang); Angelica Dahurica Radix ;
9 Arisaema erubescens; Acorus tatarinowii Schott; Quisqualis Fructus ; Astragalus menbranaceus; Angelica gigas; Astragalus menbranaceus; Astragalus menbranaceus ; Angelica gigas; Crypsophilaoldhamianmiq; Lemon; Codonopsis pilosula; Semen euryales; Gomphrena globosa L.; Heterophylly falsestarwort root;
10 Seed of Job's tears; Cortex eucommiae; Panax quinguefolium ; Ophiopogon japonicus; Lotus seed; Longan; Formosan lattuce herb; Bitter melon; Huaishanpian; Flos Rosae Rugosae; Angelica gigas; Codonopsis pilosula; Sterculia scaphigera; Lycium barbarum; Cassia Seed;
11 Dry Ginger; Asparagus racemosus; Cynanchum bungei ; Red and Speckled kidney bean ; Red kidney bean; Kudzuvine Root ; Hunan Oxeye daisy; Sweet tea ;  Yams; Balsam pear  reed; Polygonatum cytonema; Barley Tea; Chenpi ;
  Astragalus sp; Acanthopanax root; Kiwi fruit; Ding Tian Zhu; Atractylodes Rhizoma; Persimmon lea; Herba leonuri; Fritillary; Syringa oblata; Complanate clubmoss herb; Laciniate begonia herb;Radices polygoni multiflori;Jasmine;
13 Cassia(Gui pi); Flos sophorae (Huai hua); Rhizoma polygonati(Huang jing); Pineneedles (Song zhen); Potassium alum  (Ming fan); Achyranthes(Niu xi); Desmodium(Jin qian cao); stem of Noble Dendrobium Shi Hu); Polygonatum odoratum   (Yu zhu); Ephdra sinica Stapf(Ma huang); Amomum tsao-Ko Crevost et Lem.(Cao guo); Radices paeoniae rubra(Chi shao); Retinervus luffae fructus (Si gua luo) ; Snphora flavescens Ait. (Ku shen); Actinolite(Yang qi shi); Periostracum cicadae(Chan tui); Akebia trifoliata (Thunb.)Koidz.(Mu tong);
14 Raphani(Lai fu zi); Centipede(Wu gong); Poterntilla discolor Bge.(Fan bai cao); Sophorae tonkinensis(Shan dou gen); Fermented glutinous rice(Jiu niang); Fagopyrum cymosum Meissn(Jin qiao mai ); Folium Isatidis (Da qing ye); Flos arecae(Bing lang hua); Zanthoxylum simulans   (Ci hua jiao); Sanguisorba officinalis L.(Di yu); Corium erinacei (Ci wei pi); Smilax glabra Roxb.(Tu fu ling); Cyperi Rhizoma   (Xiang fu) ; Ventriculi galli mucosa (Ji nei jin); Bletilla striata(Bai ji); Rehmanniae Radix (Shu di huang); Barbed Shullcap Herb(Ban zhi lian);
15 Paeonia Radix (Bai shao); Tuber fleeceflower leaf(He shou wu ye); Fourstamen Stephania Root (Fang yi); Rhizoma phragmitis(Lu gen); Realgar   (Xiong huang); Folia artemisiae argyi(Ai ye); Tremella fucitormis(Yin er); Santalum album    (Tan xiang); Polyporus umbellatus(Zhu ling); Hirudo nipponica Whitman(Shui zhi); Seaweed (Hai zao); Fructus Kochiae Scopariae(Di fu zi); Cuscuta chinensis Lam. (Tu si zi); Rhizoma sparganii(San leng); Forsythia suspensa(Lian qiao); Hair seal oil(Hai gou you); Schizonepeta tenuifolia Briq. (Jing jie); kudzuvin root starch(Ge fen)
16 Arrow root(Ou fen); Herba Taraxaci (Pu gong ying); Platycodon grandiflorum A. DC.(Jie geng); Rhizoma imperatae(Bai mao gen); Agrimonia Pilosa   (Xian he cao); Fructus liquidambaris(Lu lu tong); Stemona japonica Miq.(Bai bu); Cannabis sativa , L (Huo ma ren); Cortex Albizia   (He huan pi); Radices curcumae zedoariae(E zhu); Root of Redsepal Eveningprimrose(Yue jian cao); Polygonum cospidatum S.et Z.(Hu zhang); Magnolia hypoleuca (Hou po) ; Mongolian Snakegourd Root (Tian hua fen); Root of Yunnan Madder(Xiao hong shen); Sea Horse
(Hai ma); Tuber Onion Seed(Jiu cai zi);
17 Wrinkled Giant hyssop Herb(Huo xiang); Radix Peucedani   (Qian hu); Nutgall(Wu bei zi); Amomum villosum Lour(Sha ren); Aconitum kusnezoffii  (Cao wu); Ramuli mori(Sang zhi); Folia mori(Sang ye); Cuttlebone  (Hai piao xiao); Oroxylum indicum Vent(Mu hu die); Rock candy(Bing tang); Nardostachys chinensis Batal   (Gan song); Laminaria japonica(Kun bu); Faeces Trogopterori (Wu ling zhi) ; Mulberry fruit wine  (Sang shen jiu); Pummelo Peel(Hua ju hong); Air bladder of Large yellow croaker(Yu biao); Plantago asiatica Linne   (cheqianzi);
18 Radix Gentianae Qinjiao   (Qin jiao); Bombyx batryticatus(Jiang can); Deer Blood(Lu xue); Turtle Shell(Bie jia); Corydalis ambigua Ch(Yan hu suo); Andrographis paniculata(Chuan xin lian); Cortex fraxini(Qin pi); Steleophaga (Tu bie chong); Putamen manidis(Chuan shan jia); Notopterygium incisium(Qiang huo); Fig Leaf (Wu hua guo ye); Epicarpium benincasae(Dong gua pi); Root of Silverweed Cinquefoil (Jue ma); Widened Microsorium
(Guan yin lian); Sugarcane(Gan zhe); Rosa hybrida(Yue ji hua); Dracaena draco(Long xue shu)
19 Asarum sieboldii(Xi xin); Xanthium Fructus   (Cang er zi); Curcuma aromatica   (Yu jin); Loranthus yadoriki (Sang ji sheng); Herb of Setose Asparagus (Wen zhu); Radices pseudoginseng(San qi); Caulis perillae acutae(Zi su geng); Pyrus serotina(Sha li); Duck blood(Ya xue); Aleppo dock rhizome(Xue dang gui); Concretio Silicea Bambusae(Tian zhu huang); Alisma orientalis(Ze xie); Phaseolus radiatus L.(lv dou) ; Guava bark (Fanshi liu pi); Radix glycyrrhizae   preparata(Zhi gan cao); Rhizome of bock greenbrier (Jin gang teng); Phaseolus calcaratus Roxb.(Chi xiao dou);
20 Caulis polygoni multiflori(Ye jiao teng); Cornu bubali(Shui niu jiao); Euphorbia tirucalli    (Lv yu shu); Pyrrosia lingua  (Shi wei); Flower and leaf of High Lettuce (Shan ku cai); Laminaria japonica(Hai dai); Dried Human Placenta(Zi  he che); Common Monkshood (Cao wu tou); Sensitiveplant Herb(Han xiu cao); Folia eriobotryae(Pi pa ye); Fructus aurantii immaturus(Zhi shi); Cirsium setosum (Da ji); Common Anemarrhena Rhizome(Zhi mu) ; Vincetoxicum purpurascens(Bai qian); Ampelopsis japonica Mak(Bai lian); Lignum acronychiae (Jiang xiang); Radix Aristolochiae(Qing mu xiang);
21 Flower and leaf of High Lettuce(Shan ku cai); Yetbadetajo Herb(Mo han lian); CoasiaI GIehnia Root
(Bei sha shen); Deer Sinew(Lu jin); Triticum aestivum L. (Fu xiao mai); Lycopus lucidus (Ze lan); Pulsatilla chinensis (Bge.) Regel(Bai tou weng); Red rice(Hong qu);  Ferula sinkiangensis K. M.Shen(A wei); Anacardium occidentale L.
(Ji yao guo); Semen astragali complanati(Sha yuan zi);  Portulacea oleracea L.(Ma chi xian); Acacia catechu (L.f.) Willd.(Er cha) ;Lotus Rhizome Node(Ou jie); Capsella bursa-pastoris(L.) Medrc.(Ji cai); Pinenut (Song zi ren); Immature Trifoliate-orange Fruit(Lv yi zhi ke);
22 Fermented Soybean (Dan dou chi); Semen persicae(Tao ren); Magnet(Ci shi); Heracleum lanatum(Du huo); Myrrh (Mo yao); Fructus Papaveris  (Ying su ke); Atractylodes sinensis(Cang zhu); Borneolum(Bing pian); Chlorophytum capense var. Variegatum Hort(Yin bian diao lan); Broad-leaved epiphyllum (Tan hua); Semen boitae(Bai zi ren); Chinese pulsatilla leaf(Bai tou weng jing ye); Dragon's blood(Xue jie) ; Potentilla chinensis (Ha ma cao); Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai (Xu duan); Radices ephedrae(Ma huang gen); Herba eupatorii
(Pei lan);
23 Cinnamomum Ramulus(Gui zhi); Engelhardtia roxburghiana (Huang qi); RADIX POLYGONI MULTIFLORI PREPARATA(Zhi he shou wu); Acanthopanax bark (Wu jia pi); All-grass of Twinflower Violet(Shuang hua jin cai);Chinese deciduous cypress leaf(Shui song ye); root of Rangooncreeper(Shi jun zi gen); leaf of Rangooncreeper (Shi jun zi ye); Serrate rabdosia herb(Xi huang cao); Herba Artemisiae Anomalae   (Liu ji nu); Flower of Omei mountain kudzu-vine   (Ku ge hua); Tatarinowii sweetflag flower (Shi chang pu hua); Perilla Fruit(Zi su zi) ; Deer bone (Lu gu); Flos magnoliae   (Xin yi); Radix asteris (Zi wan); Rubia cordifolia L.(Qian cao);
24 Rubia cordifolia root   (Qian cao gen); Stem and leaf of Indian madder   (Qian cao jing); Rubiaceae(Qian cao teng); Leaf of Littleleaf Breynia(Xiao shi zi ye); Coptis chinensis Franch  (Huang lian); Herb of Dahurian Loosestrife(Huang lian hua); Radix gentianae(Long dan cao); Unibract Fritillary Bulb (Chuan bei mu); Tibet lyonia branchlet(Xiao mi chai); Badger Fat(Huan you); Equisetum hiemale L.(Mu zei); camphortree bark (Zhang shu pi); Donkey-hide Glue   (E jiao) ; Fruticose dracaena flower(Tie shu hua); Pseudobulbus cremastrae seu pleiones(Shan ci gu); Dolichos lablab L.(Bai bian dou); Goat or Sheep Blood(Yang xue);
25 Zanthoxylum bungeanum Maxim  (Hua jiao); Deerhorn(Lu jiao); Tokay(Ha ge); Refuse of deerhorn Glue(Lu jiao shuang); Myrica nana Cheval   (Ai yang mei); Flower of fruticose dracaena  (Tie shu hua); Fruticose dracaena leaf(Tie shu ye); Geosaurus(Di long); Emblic leafflower fruit, Fruit of Emblic Leafflower(Yu gan zi); Paris polyphylla   (Zao xiu); Equisetum hiemale L.(Mu zei); Leaf of Snake Sansevieria (Hu wei lan); Root of leaf of Snake Sansevieria(Hu wei lan gen) ; Oldenlandia diffusa(Willd)Roxb.(Bai hua she she cao); Morinda officinalis How (Ba ji tian); Root of Catclaw Buttercup(Mao zhua cao); Rheum Rhaponticum (Da huang);
26 Cat as food(Mao rou); Phyllanthus urinaria(Ye xia zhu); Black-snake skin(Wu she pi); Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.(Shan tian cha); Japanese honeysuckle fruit  (Jin yin hua zi); Distilled liquid of honeysuckle flower(Jin yin hua lu); Saussurea medusa Maxim.(Gan qing xue lian hua); Clematis chinensis Osbeck(Wei ling xian); Leaf of clematis chinensis Osbeck(Wei ling xian ye); Asiatic Pennywort Herb(Ji xue cao); Rhizoma Dioscoreae Nipponicae (Chuan shan long);Radix arnebiae (Zi cao); Selaginella doederleinii Hieron(Shi shang bai) ; Root of Greyblue Spicebush(Shan hu jiao gen); Leaf of Greyblue Spicebush(Shan ci gu);Saposhnikovia divaricata (Fang feng); Leaf of Camphortree(Zhang shu ye);
27 Camphortree fruit(Zhang shu zi); Flower of Capa Jasmine(Zhi zi hua); Root of the flower of Capa Jasmine(Zhi zi hua gen); Butter(Su you); Herb of Tuberculate Speranskia (Tou gu cao); Florists chrysanthemum root(Bai ju hua gen); Fortune'SDrynariaRhizome(Gu sui bu); Fortune drynaria scale   (Gu sui bu mao); Pinellia ternata (Thunb.) Breit. (Ban xia); Fermented mass of pinellia rhizome (Ban xia qu); Armeniaca amara(Ku xing ren); Fruit of Oriental Waterplantain(ze xie shi); Leaf of Oriental Waterplantain.(Ze xie ye); Radices isatidis seu baphicacanthi(Ban lan gen); Turtle head(Jia yu tou);Ligusticum chuanxiong Hort.(Chuan xiong); Passer montanus saturatus Stejneger 
(Bai ding xiang);
28 Tangerine Peel(Ju hong); Immature fruit of Pummelo(Ju hong zhu); Fennel Fruit (Xiao hui xiang); Flower of Shepherdspurse(Jii cai hua);Flower of Shepherdspurse(Jii cai hua); Peanut skins  (Hua sheng yi);Peanut oil(Hua sheng you); Chinese Soapberry Seed(Wu huan zi); Pig's heart(Zhu xin); Pig's blood(Zhu xie); Pig's thyroid (Zhu ye);Pig's pancreas(Zhu yi); Lard(Zhu zhi gao); Chinese gall seedling(Wu bei zi miao) ; Leaf of Burmann Cinnamon(Yin xiang ye); Talcum(Hua shi); Carbonized Human Hair(Xie yu tan); Seed of Balsampear
(Ku gua zi);
29 Dogs Testis and Penis(Gou shen); Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bge.(Yin chai hu); Pycnostelma paniculatum K.Schum (Xu chang qing); Fructus citri reticulatae immaturus(Qing pi); Schoepfia chinensis  (Qing pi shu);Asiatic rhinoceros hide(Xi niu pi); Fructus zizyphi sativae(Da zao); Bambusa textilis Mc-Clure(Zhu huang); Achyrophorus ciliatus (L.) Scop. (Mao er huang jin ju); Yangtao Actinidia Root(Mi hou tao gen); Cane of yangtao Actinidia (Mi hou tao teng); Twig and leaf of Yangtao Actinidia(Mi hou tao zhi ye); Yangtao actinidia stem-juice(Mi hou tao teng zhong zhi) ; Ginger juice(Sheng jiang zhi); Root of peach tree (Tao shu gen); Peach leaf(Tao ye); Peach twig(Tao zhi);
30 Codonopsis tangshen Oliv   (Dang shen); Root of Oval Kumquat(Jin ju gen); Seed of Oval Kumquat (Jin ju he); Distilled liquid of Oval Kumquat fruit(Jin ju lu); Leaf of Oval Kumquat(Jin ju ye); Polygala tenuifolia Willd.(Yuan zhi); Ostrea edulis(Mu li); Oyster(Mu li rou); Sargentgloryvine stem (Hong teng); Polygonum emodi Meisn(Hong teng liao); Malt Sugar(Yi tang); Rosin(Song xiang); Pine straw   (Song ye); Setose abelmoschus leaf(Huang qiu kui ye);  Fruit of Dasheen(Yu tou); Flower of Dasheen(Yu tou hua); Zaocys (Wu shao she);
31 Kaki Calyx(Shi di); Persimmon root(Shi gen); Persimmon flower  (Shi hua); Exocarpium Kaki (Shi pi);Diospyros kaki L. F. (Shi shuang); Persimmon(Shi zi); Persimmon bark(Shi mu pi); Succus kaki siccatus(Shi qi); Scutellariadiscolor   (Zi bei huang qin); Cowpea(Jiang dou); Cowpea pod(Jiang dou ke); Cowpea leaf(Jiang dou ye); Cortex Moutan   (Mu dan pi); Stem of Lovely Achnatherum(Ji ji cao); Achnatherum splendens   (Ji ji cao hua); S.kwangsiensisH.S.Lo   (Shan wu gui); Soft-shelled Turtle blood(Bie xue)
32 Spina Date Seed (Suan zao ren); Root-bark of Spine Date(Suan zao shu pi); Common Ginger (Pao jiang); Psoralea corylifolia L.  (Bu gu zhi); Pig's lung(Zhu fei); Pig skin(Zhu fu); Pork Liver(Zhu gan); Pig's bone(Zhu gu); Carapax et Plastrum Testudinis   (Gui jia); Colla carapacis et plastri testudinis(Gui jia jiao); Tortoise as food(Gui rou); Five-finger fig(Wu zhi mao tao); Hispid fig root(Wu zhi mao tao gen) ; Menthol(Bo he nao); Peppermint Oil
 (Bo he you); Evening primrose oil
(Yue jian cao you
); Semen benincasae(Dong gua zi)
33 Quail(An chun); Quail egg(An chun dan); Cushaw stem (Nan gua teng); Gourd Vine(Nan gua xu); Cushaw leaf(Nan gua ye); Pumpkin seed(Nan gua zi); Fructus arctii(Niu bang zi); River snail(Tian luo); River snail shell (Tian luo ke); River snail operculum(Tian luo yan); Russula alutacea   (Da hong gu); Longtube Ground Ivy Herb(Lian qian cao); Cherokee Rose Fruit(Jin ying zi) ; Artemisia capillaris Thunb.(Yin chen hao); Fig (Wu hua guo); Root of common fig (Wu hua guo gen); Seed of Champion Bauhinia(Guo jiang long zi);
34 Flos Hibisci Mutabilis (Fu rong hua); Cotton rose hibiscus leaf   (Fu rong ye); Flower of Chinese Redbud (Zi jing hua); Wood of Chinese Redbud(Zi jing mu); Bark of Chinese Redbud(Zi jing pi); Engler Abelia(Zi jing ya); Eucalyptus oil(An you); Nudicaulous groundsel root(zi bei tian kui cao gen); Cornu antelopis  (Ling yang jiao);Antelope(Ling yang rou); Marshmarigold-leaved beesia rhizome(Ding mu xiang); Lemon Peel(Ning meng pi); Lemon Leaf(Ning meng ye) ; Chinese White Olive(Qing guo); Pomegranate Leaf(Shi liu ye); Cortex mori radicis (Sang bai pi); Leaf or root of Dentate Wampee(Ye huang pi);
35 Chingma abutilon seed (Dong kui zi); Ginkgo biloba L.(Bai guo); Ginkgo root (Bai guo gen); Ginkgo bark
(Bai guo shu pi); Silktree Albizzia Flower(He huan hua); Cortex albizziae(He huan pi); East Asian tree fern hair on rhizome(Jin gou ji huang mao); Semen lepidii(Ting li zi); Duck fat  (You ya); White amomun pericarp
(Bai dou kou ke); Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (Lao mi jiu shu); Immature fruit of Medicine Terminalia(Zang qing guo); Herb of Intricate Clematis(Tie xian tou gu cao) ; Loquat Flower(Pi pa hua); Rhizome of Himalayan Xylanche(Pi pa yu); Distilled liquid of Loquat leaf(Pi pa ye lu); Loquat bark(Pi pa mu bai pi);
36 Polished Glutinous Rice (Nuo mi); Hirsute gonostegia herb with root(Nuo mi teng); Chinese Abelia(Nuo mi tiao); Memorialis hirta(Blume) Wedd.(Nuo mi tuan); Styrax benzoin (An xi xiang); White mulberry bark-juice(Sang pi zhi); Tangerine Seed(Ju he); Tangerine Pith(Ju luo); Tangerine leaf (Ju ye); Dried Toad(Chan chu); Toad gallbladder(Chan chu dan); Toad liver(Chan chu gan); Toad Skin(Chan pi) ; Toad tongue(Chan she); Toad Venom (Chan su); Carthamus tinctorius L. (Hong hua); Goose blood(E xue);
37 Medicinal Evodia (Wu zhu yu); Root of Medicinal Evodia(Wu zhu yu gen); Yunnan Manyleaf Paris Rhizome(Zhong lou); Aloe flower(Lu hui hua); Aloe leaf (Lu hui ye ); Radix boehmeriae(Zhu ma gen); Stem of Boehmeria nivea   (Zhu ma gen); Ramie bark(Zhu ma pi); Ramie leaf(Zhu ma ye); Chinese Honeylocust Spine(Zao jiao ci); White azaleas  (Bai du juan hua); ManyflowerGueldenstaedtidHerb(Tian di ding); Astragalus hoangtchy(Huang qi) ; Downy Groundcherry Fruitor Herb(Deng long cao); Root of Manchurian Currant (Deng long guo); Pine Pollen(Song hua fen); Ground flaxseed   (Ya ma zi);
38 Trichosanthes kirilowii Maxim (Gua lou); Semen trichosanthis(Gua lou zi); Perricarpium trichosanthis (Gua lou pi); Commen Bomhax Flower(Mu mian hua); Bark of Common Bombax(Mu mian ye); Radix Rhapontici seu Radix Echinopsis(Lou lu); Rudd(Shi ban yu);  Fructus mume(Wu mei); Tokyo violet herb(Zi hua di ding); Oleum ricint(Bi ma you); Castor bean (Bi ma zi); Cortex dictam(Bai xian pi); Common Foxglove Leaf(Yang di huang) ;Puncturevine Caltrop Fruit(Ci ji li); Massa medicata fermentata (Shen qu); Fibrous root of Fistular Onion(Cong xu); Fistular onion leaf(Cong ye);
39 Fistular Onion juice(Cong zhi); Arillus longanae(Long yan rou); Longan Bark(Long yan shu pi); Longan Leaf(Long yan ye); Dendrobium densiflorum Lindl ex Wall.(Cu huang cao ); Leaf of Bunge Pricklyash(Hua jiao ye); Herb of Air-plant(Luo di sheng gen); Beautiful Millettia Root   (Niu da li); Sweet wormwood fruit(Huang hua hao zi); Goat or Sheep Liver(Yang gan); Goat or Sheep Bone(Yang gu); Nodules in Goat Stomach(Yang hai zi); Aconitum chinese paxton(Chuan wu) ; Abrus Herb(Ji gu cao); Thickleaf Croton Root (Ji gu xiang); Wu shi cha; Portulaca grandiflora(Wu shi hua);
40 Scrophularia ningpoensls ((Xuan shen); Black Sesame(Hei zhi ma); Bittet Orange(Zhi ke); Flos daturae(Yangj in hua); Cat owl(Mao tou ying ); Crab shell(Xie ke); Crab claw(Xie zhua); Distilled liquid of Fleshfingered Citron  (Fo shou lu); Watemelon seed kernelt(Xi gua zi ren); Pericarp of Commom Banana(Da jiao pi); Cortex Lycii  (Di gu pi); Wood of Burmacoast Padauk(Zi tan); Radix aconiti carmichaeli(Fu zi) ; Excrementum bombycis(Can sha); Silkworm slough(Can tui); Silkworm Faeces(Can yong); Populus bonatii Levl.(Yuan ye bai yang shu);
41 Root of Foldleaf Daylily (Huang hua cai); Clammyweed(Huang hua cai zi); Scorpion  (Quan xie); Root of Przewalsk Euonymus(Ba bao cha); Philippine Flemingia Root(Qian jin ba); Brucea(Ya dan zi); Stem and leaf of Hongkong Pavetta(Man tian xing); Gummy shark fin(Jiao yu chi); Gummy shark gall(Jiao yu dan); Gummy shark skin(Jiao yu pi); Senna Leaf(Fan xie ye); Longpeduncle kadsura root(Hong mu xiang); Chinese knotweed root(Huo tan mu cao gen) ; Fructus citri sarcodactyli(Fo shou); Finger Citron (Fo shou gan); Root of Fleshfingered Citron(Fo shou gan gen); Monkshoodvine root-bark(Pa di juan bai);
42 Sargentodoxa cuneata (Da xue teng); Lignum millettiae(Ji xue teng); Nutmeg(Rou dou kou); Myristica flower
(Rou dou kou yi); Citron (Xiang yuan ); medicinal citron leaf(Xiang yuan ye); Root of Kirilow Rhodiola(Hong jing tian); Pod of Japanese Pagodatree (Huai jiao); Leaf of Japanese Pagodatree(Huai ye); Twig of Japanese Pagodatree
(Huai zhi); Jicama(Liang shu); Rhizome of Longspur Epimedium(Yin yang huo gen); Honeycomb
(Lu feng fang); Humulus(Lv cao); Herba pirolae(Lu xian cao; Inula britannica chinensis(Xuan fu hua); root of Japanese Inula(Xuan fu hua gen);
43 Stringy stonecrop(Chui pen cao); Daucus carota L.var. sati-ua Hoffm(Hu luo bo ye); Carrot Fruit(Hu luo bo zi); Cobra(Yan jing she); Pigeon(Ge rou ); Rose Mallow Root(Di tao hua); Root of Ivy Tree(Ya jiao mu gen); Leaf of Ivy tree (Ya jiao mu ye); Bark of Ivy Tree(Ya jiao mu pi); Sappan Wood(Su mu); Herb of Russian Boschniakia(Cao cong rong); Bottle gourd(Hu lu); Elephant tusk(Xiang ya); Roscoea intermedia(Xiang ya shen); Neofinetia falcata (Xiang ya cao); IRoot of Candolle Pimpinella(Xuan fu hua); Halloysitum rubrum(Chi shi zhi);
44 Rice-grain Sprout(Gu ya); Amur grape(Shan pu tao); Raisin Tree Seed(Zhi ju zi); Fruit of Tamarind(Suan jiao); Cowberry fruit(Yue ju guo ); Cowberry leaf(Yue ju ye); Chinese Fevervine Herb(Ji shi teng); Fruit of Chinese Fevervine(Ji shi teng guo); All-grass of Arrowleaf spodiopogon(Ci gu cao); Field pennycress(Bai jiang cao); Pternopetalum (Yao qin cai gen); Arece Peel(Da fu pi); Climbing Groundsel Herb(Qian li guang) ; Thalictrum spp(Qian li ma); Polygonum bistorta(Quan shen); Herb of Common Waterhyacinth(Shui hu lu); all-grass of Cymbalaria Halerpestes(Shui hu lu miao);
45 Spring Crocus (Zang hong hua);Terminalia billerica Roxb.(Mao he zi); Honey-wax(Feng la); Honey(Feng mi); Royal Jelly(Feng ru); Leucosceptrum canum Smith(Feng mi shu); Hourse hoof(Ma ti jia); Herba dichodrae (Ma ti jin); Rhizome of Fokien Angiopteris(Ma ti jue);Common leafflower herb with root(Zhen zhu cao); Root of Bodinier Beautyberry(Zhen zhu feng); Seed of Bodinier Beautyberry(Zhen zhu feng zi); Apocynum lancifolium Rus
(Luo bu ma) ; Folium Apocyni Veneti(Luo bu ma ye); Fish glue  (Yu jiao); Seed of White canarium
(Gan lan ren);
Root of Lemonfragrant Ostericum(Ge shan xiang);
46 Water of rice washing(Jing mi gan); Radix zanthoxylt(Liang mian zhen); Indigo naturalis(Qing dai); Pharbitis Seed
(Qian niu zi); Herb of Rose Pelargonium(Xiang ye); Bark of Fragrant Spicebush(Xiang ye zi); Bark or leaf of Spiceleaf Tree(Xiang ye shu); Root of Fragrant Spicebush (Xiang ye gen); Cactus(Xian ren qiu); Barbary fig
(Xian ren zhang); Dead young bamboo of Henon Bamboo(Xian ren zhang); Cholla fruit(Xian zhang zi); Commelina communsi L.(Ya zhi cao) ; Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge(Ya zhi hua); Leaf of Single Roxburgh Rose (Ci li ye); Seed of of Single Roxburgh Rose(Ci li zi); Aristate goosefoot herb(Ci li);
47 Fruit of Hedge Gooseberry (Ci li); Gracileflower rose fruit(Ci li zi); Curcuma longa L.(Jiang huang; Fructus cnidii(She chuang zi); Bear Gall(Xiong dan); Bear Bone(Xiong gu); Bear Sinew(Xiong jin); Bear brains (Xiong nao); Bear as food(Xiong rou); Bear Paw(Xiong zhang); Bear fat(Xiong zhi); Goat or Sheep Kidney(Yang shen); Ewe's fetus(Ya zhi cao);  Goat or sheep marrow(Yang sui); Goat or Sheep Heart(Yang xin); Goat beards(Yang Xu); Goat or Sheep Blood(Yang xue);
48 Goat or sheep thyroid(Yang ye); Goat or sheep pancreas(Yang yi); Goat or sheep fat(Yang zhi); Melica scabrosa Trin(Mao mao cao); Rosa banksiae Ait(Mu xiang hua); Large leaf moss(Hui xin cao); Cirald Daphne Bark(Zu si ma); Leaf of Tasmanian Bluegum (An ye); Eucalyptus oil(An you); Herba centipedae(E bu shi cao); Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe(Xiu qiu hua); Clematis ranunculoides Franch(Xiu qiu teng); Arctonyx collaris collaris F. Cuvier(Huan gu) ; Flos Farfarae(Kuan dong hua); Droppings of Columba livia (Ge fen); Wild pigeon egg(Ge  luan); Wild pigeon as food(Ge rou);
49 Liquidambar formosana Hance (Feng shu); Root of Liquidambar formosana Hance(Feng xiang shu gen); Leaf of Liquidambar formosana Hance  (Feng xiang shu ye); Bark of Liquidambar formosana Hance(Feng xiang shu pi); Resina liquidambaris(Feng xiang zhi);Obscured Homalomena Rhizome(Qian nian jian); Herb of Wild Oat
(Yan mai cao); Herb of Yunnan Ainsliaea(Yan mai ling); Indian Bread with Pine(Fu shen); Pine among the Indian Bread
(Fu shen mu); Flower of Japanese Banana(Ba jiao hua); Leaf of Japanese Banana(Ba jiao ye); Seed of Japanese Banana(Ba jiao zi) ; Juice of Japanese Banana(Ba jiao you); Gryllotalpa africana Pal.de Beauvois(Lou gu);Mole cricket(Lou gu xia); Barbed-shell pepper(Dan mian zhen);
50 Leaf of Pummelo(You ye); Marmot fat(Xue zhu you); Gum peach    (Tao shu jiao); White sugar(Bai sha tang); Flaccid knotweed herb(La liao cao); Cinnabar (Zhu sha); Kweichow sage herb(Zhu sha cao); Ardisia crispa DC.(Zhu sha gen); Coral ardisia leaf(Zhu sha gen ye); Cynanchum officinale(Zhu sha teng); Ramuli et spina uncariae(Gou teng); Root of Sharpleaf Gambirplant(Ba jiao ye); Thick liquid floats on the surface of rice gruel(Mi you) ; Fructus Schisandrae Sphentherae(Nan wu wei zi); Fructus gleditsiae officinalis(Zhu ya zao); Antiabortifacient(An tai yao); Callicarpa dichotoma   (Zi zhu);
51 Syringa pinnatifolia Hemsl.(Shan chen xiang); Rhizome of Spiked Gingerlily(Tu liang jiang);Francolinus pintadeanus (Zhe gu);Chinese francolin Claw(Zhe gu jiao); Chinese francolin blood(Zhe gu xie); Chinese francolin fat(Zhe gu zhi); Allium funckiaefolium Hand.-Mazz.(Lu er jiu); Winged Laggera Herb(Lu er ling); Laggera alata (D. Don) She.-Bip(Lu er ling gen); Spider Web(Zhi zhu wang); Rhizome of Broadleaf Common Valeriana(Zhi zhu xiang); Sugarcane peel(Gan zhe pi); Bagasse(Gan zhe zi) ; Canavalia gladiata (jacq.) DC(Dao dou); Sword jackbean root(Dao dou gen); Pericarpium canavaliae(Dao dou ke); Crystalline Mirabilite(Han shui shi);
52 Immature fruit of Peach(Bi tao gan); Axillary Choerospondias Fruit(Nan suan zao); Blumea camphor (Ai pian); Fruit of Argy Wormwood(Ai shi); Preserved egg(Bian dan); Motherwort Fruit(Chong wei zi); Lysimachia auriculata Hemsl(Er ye pai cao); Mongolian gazelle(Huang yang rou); Da tian ji huang; Fiddlehead(Long zhua cai); Twig and leaf of Common Tupidanthus(Long zhua  ye); Ovateleaf Holly Bark(Jiu bi ying); Coconut endosperm Oil(Ye zi you) ; Polygala aureocauda(Qu tou ji); Root of Polygala aureocauda(Qu tou ji gen); Amur Silvergrass(Ba mao gen); Manyflower silvergrass gall(Ba mao guo);
53 Hedyotis tenelliflora Blume(Xian hua er cao); Snail(Wo niu); Snail shell(Wo niu ke); Broomcorn Millet(Shu mi); Semen Hyoscyami (Tian xian zi); Black car(Qing yu); Black carp gallbladder(Qing yu dan); Blumea hieracifolia(Mao zhan cao); All-grass of Montane Wormwood(Lou hao); Piper betle L(Lou ye); Betel Pepper oil(Lou   you); Lignum et folium trachelospermi(Luo shi teng); Camel gallbladder stone(Luo tuo huang) ; Camel hairs(Luo tuo mao); Herb of Common Peganum(Luo tuo peng); Peganum harmala L(Luo tuo peng zi); Gmelin sealavender herb(Bu xue cao);
54 Rhizome of Decumbent Corydalis(Xia tian wu); Amaranthus ascendens Loisel.(Ao tou xian); Daphniphyllum calycinum Benth(Niu er feng); Fruit of Calyx-shaped Daphniphyllum(Niu er feng zi); Root of Calyx-shaped Daphniphyllum(Niu er feng gen); Twig and leaf of Calyx-shaped Daphniphyllum(Niu er feng zhi ye); Lizard(Si jiao she); Dragons Tongue Leaf(Long li ye); Flower of Dragon's Tongue(Long li ye hua); Indian nightshade root(Ba shan hu); Dragonfly(Qing ting); All-grass of Asiatic Dragonflyorchis(Qing ting lan); Cyprinoid(Li yu) ; Carp eyes(Li yu mu); Carp brain(Li yu nao); Carp skin(Li yu pi); Carp blood(Li yu xie);
55 Carp tooth(Li yu chi); Carp gallbladder(Li yu dan); Carp-scales(Li yu lin); Carp fat(Li yu zhi); Seed of Jointwood Senna(Shen huang dou); Hawksbill(Dai mao); Hawksbill as food(Dai mao rou); Pipe fish(Hai long); Seed of Luffa
(Si gua zi); Lotus Stamen
(Lian xu); Seed-coat of Hindu Lotus(Lian yi); Ligusticum sinense(Gao ben); Allium sativum L.(Da suan); Allium macrostemon Bge.(Xia bai); Longstamen onion leaf(Xie ye); Euphorbia Kansui Liou(Gan sui; Yellow Croaker Earstone(Yu nao shi);
56 Indian Mockstrawberrg Herb(She mei); Coriaceous knotweed rhizome(Ban she lian); False wintergreen (Lu han cao); Vinca rosea(Chang chun hua); Leaf of Combined Spicebush(Wu yao ye); Fruit of Combined Spicebush(Wu yao zi); Hu ci; Herba Cistanches(Rou cong rong); Common Fenugreek Seed (Hu lu ba); Leaf of Roughhaired Holly
(Gang mei ye); Native copper(Zi ran tong); Crab (Xie); Winnged Euonymus Twig(Gui jian yu) ; Solanum melongena L(Qie zi gen); Bean curd (Dou fu); Skin of soya-bean milk(Du fu pi);
Residue from beans after making(Dou fu zha);
57 Herb of Triquetrous Tadehagi(Hu lu cha); Root of Triquetrous Tadehagi(Hu lu cha gen); Red feather chicken
(Hong mao ji); Silky ant(Hei ma yi); Jew's Ear(Mu er ); Phytolacca arinosa Roxb(Shang lu); Indian pokeweed flower(Shang lu hua); Indian pokeweed leaf (Shang lu ye); Balanophora esquirolis Levl(Ge jun); Caulis impatientis
(Feng xian tou gu cao); Mica colorata(Meng shi); Lycoperdon pusillum (Ma bo); Gan qi tan; Cod liver oil(Yu gan you); Thymus vulgaris   (Bai li xiang); Amur Ampelopsis(She pu tao); Root of Amur Ampelopsis(She pu tao gen);
58 Caulis allii fislulosum (Cong bai); Nut of White canarium(Gan lan he); Distilled liquid of white canarytree fruit(Gan lan lui); Emilia Herb(Yi dian hong); Medicated Leaven(Liu qu ); Lysimachia foenum-graecum Hance(Ling xiang cao); Hancock pearleverlasting herb(Ling xiang hao); Humus flava usta (Zao xin tu); Ao wa wei; Flos Buddlejae
(Mi meng hua); Tabacoo(Yan you); Levant Cotton Root(Mian hua gen); Exocarp of Levant Cotton(Mian hua ke); Cottonseed(Mian hua zi); Shallot seed (Hu cong zi); Aspongopus chinensis Dallas(Jiu xiang chong); Akebia Fruit
(Yu zhi zi);
59 Edible Ironweed(Ban jiu ju); Herb of Common Elsholtzia(Ban bian su); Morse Luisia(Cha zi gu); Barley(Da mai); Barley Straw(Da mai jie ); Barley seedling(Da mai miao); Rubus corchorifolius L(Da mai pao); Lotus Petiole
(He geng); Sweet potato stem and leaf(Fan shu teng); Herb of Haretail Uraria
(Hu li wei); Fox as food(Hu rou); Typha angustifolia (Xiang pu); Herb of Wideword Parnassia(Mei hua cao); Polished long-grained nonglutinous rice(Xian mi); Sea-ear(Fu yu); Rhizome of Chinese Galangal(Lian jiang); Herb of Szechwan Podocarpium(Hong tu zi);
60 Root-bark of Szechwan Podocarpium(Hong tu zi pi); Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka(Da guan); Herb of Heterophyllous Eupatoriu(Hong sheng ma); Chinese Forgetmenot Root(Gou shi hua ); Root of Chinese Forgetmenot
(Gou shi hua gen ); Scarlet woollen blanket (Hong mao zhan); Crinite pogonatherum herb(Bi zai cao); Thinly Snow Grasses (Bao xue cao); Fragrant glorybower root or leaff(Guo qiang feng); Comus controversa  
(Deng tai shu); Bothrocaryum controuersa(Deng tai shu guo); Fruit of Caraway(Zang hui xiang); Ciliatenerve knotweed root(Hong yao zi) ; Veronicastrum Herb(Diao yu gan); All-grass of Redcalyx Glorybower(Gui deng long); Root of Redcalyx Glorybower(Gui deng long gen); Herb of Guyan Lophotocarpus(Guan guo cao);Pearl powder(zhenzhufen); Leaf of herba photinia(shinanye); Vine of herba photinia(shinanteng); Araliaceae ginseng leaves(renshenye); Flos Salicis Babylonicae(liuhua); Calystegia sepium (Linn.) R. Br(xuanhua);
Art No. Chinese name

English Name  

 Image

 Specification Unit  Unit price FOB China (USD)
TF01 玫瑰茄 Roselle (Mei gui qie)

In bulk 1kg 15.50
TF02 金莲花 Chinese Globeflower Flower (Jin lian hua)

In bulk 1kg 15.00
TF03 红巧梅 Hong Qiao mei

In bulk 1kg 22.00
TF04 三七花 San chi (San qi hua)

In bulk 1kg 140.00
TF05 芍药花 Herbaceous peony (Shao yao hua)

In bulk 1kg 15.00
TF06 苦瓜 Balsam pear (Ku gua)

In bulk 1kg 15.00
TF07 麦冬 Dwarf Lilyturf (Mai dong)

In bulk 1kg 25.00
TF08 枸杞 Fruit of wolf berry  (Gou qi)

In bulk 1kg 10.00
TF09 玫瑰花 Red rose (Mei gui hua)

In bulk 1kg 25.00
TF09-1 玫瑰花 Red rose (Mei gui hua)

In bulk 1kg 20.00
TF10 千日红 Amaranth (Qian ri hong)

In bulk 1kg 10.00
TF11 桂花 Osmanthus (Gui hua)

In bulk 1kg 47.00
TF12 胖大海 Boat-fruited Scaphium Seed (Pang da hai)

In bulk 1kg 12.50
TF13-1 百合花 Lily flower (Bai he)

In bulk 1kg 7.50
TF13-2 百合片 Rhizomatic of Lily (Bai he pian)

In bulk 1kg 7.50
TF14-1 金银花 Wild Honey suckle (Jin yin hua) In bulk 1kg 30.00
TF14-2 金银花 Honey suckle (Jin yin hua)

In bulk 1kg 20.00
TF15 湘菊 Hunan wild chrysanthemum (Xiang ju)

In bulk 1kg 25.00

 


IT  PROMOTING: BEIJING YIYUAN IT LTD

 

 IN EXPORT: BEIJING YIYUAN ECONOMIC TRADE LTD

   京ICP备16069707号-5

© 1995-2021 teanet.com.cn. CHINA TEANET GROUP All rights reserved.